Kallelse till föreningsstämma 2022

Medlemmarna i Bergnäsets hamnförening kallas härmed till årsmöte onsdag den 23 mars 2022 kl 19.00 i BAIK:s lokaler på Bergnäset.

Verksamhetsberättelse för 2021 bifogas denna kallelse.

Dagordning för mötet (*=utöver stadgarna):

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Godkännande av röstlängd
 3. Val av justeringsmän
 4. Frågan om stämmans utlysande
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Styrelsens årsredovisning och revision
 7. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 9. Beslut om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
 10. Redovisning av pågående projekt (bryggor och asfaltering)*
 11. Medlemsavgift och arbetsplikt
 12. Budget
 13. Val av styrelseledamöterna och styrelsesuppleanter
 14. Val av revisorer och ev revisorssuppleanter
 15. Övriga ärenden

När: Onsdag den 23 mars 2022, kl 19.00.
Plats: BAIK:s klubblokal.

Välkomna!
Styrelsen

Det här inlägget postades i Aktuellt. Bokmärk permalänken.