Föreningsstämma 2016

Kallelse till föreningsstämma

Medlemmarna i Bergnäsets hamnförening kallas härmed till årsmöte söndagen den 31 mars 2016 kl 19.00 i BAIKs lokaler sydväst om Bergskolan.
Verksamhetsberättelse för 2015 bifogas denna kallelse.

Dagordning för mötet (*=utöver stadgarna):

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Godkännande av röstlängd
 3. Val av justeringsmän
 4. Frågan om stämmans utlysande
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Styrelsens årsredovisning och revision
 7. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 9. Beslut om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
 10. Redovisning av pågående projekt (muddring och hamnplatser)*
 11. Medlemsavgift och arbetsplikt
 12. Budget
 13. Val av styrelseledamöterna och ev styrelsesuppleanter
 14. Val av revisorer och ev revisorssuppleanter
 15. Övriga ärenden

När: Söndag den 31 mars 2016, kl 19.00
Plats: Bergnäsets AIKs lokaler vid Bergskolan, Bergnäset

Välkomna!
Styrelsen

Verksamhetsberättelse

Det här inlägget postades i Aktuellt. Bokmärk permalänken.