Vårbrevet

Hamnvänner!

Ännu en ny sommarsäsong i hamnen och vi står i år inför starten på ett par år med omdaning av hamnen. Mer om det nedan. Föreningsstämman avlöpte som vanligt bra och denna gång med mer deltagare än tidigare år, vilket vi i styrelsen uppskattar mycket. Vi bifogar dokumenten från stämman i samma brev som detta vårbrev.

Muddring

På föreningsstämman presenterades den brist på progress som varit i muddringsprojektet. Glädjande nog så anmälde ett par individer sig för att medverka i en grupp för ett omtag i projektet. De som nu driver projektet är Mats Hansson (sammankallande), Klas Dagertun och Håkan Gustavsson. Inriktning fick justeras så att muddring kan ske tidigast hösten och vintern 2014, men troligast 2015.

Omdaning av hamnen

Under föreningsstämman presenterades en idéskiss för hamnen och hur den kan se ut framgent. En plan för hur utvecklingen av hamnen kan se ut de närmaste åren presenterades också.

Det beslutades att anta den redovisade planen. Det innebär att den första fasen förverkligas under kommande sommar, och de andra faserna kommer att förberedas och presenteras för er på kommande föreningsstämma eller extra medlemsmöte. Se dokumenten från föreningsstämman för detaljer; protokollet, bildspelet och idéskissen.

Det som nu sker under sommaren är att flytta om uppläggningsplatserna för att få ett bättre utnyttjande av hamnplanen. Det innebär att alla som har uppläggningsplatser kommer att få besked om vilken ny plats som de kommer att få. Det är endast platserna mot parken i riktning Bergnäsbron som kommer att vara där de är idag. Hamnplanen kommer också att ses över med hyvel för att återta den mark som skogen har lagt beslag på.

En del i den nya uppställningen är att alla platser kommer att hyras ut årsvis, inte blandat helår eller bara vinter som idag.

Uppläggningsplatser kommer att anläggas på det som idag kallas vagnsparkeringen, vilket gör att den funktion som den har haft hittills försvinner. Vagnsparkeringen är nu stängd och de vagnar som står där, samt en båt, kommer att flyttas ut ur området. De som vill ställa sin vagn med eller utan båt på hamnens område, får hyra en plats.

Om någon av er vet vem som äger båten och någon av de två båtvagnarna som står på vagnsparkeringen nu, meddela dem att ta kontakt med Jan Löfgren omedelbart, så de kommer bort.

Iordningställandet av hamnplanen kommer att göras i etapper, och ni som idag hyr plats, kommer att få särskilt meddelande om när ni skall flytta er vagn, båt och täckmaterial.

Den nya hamnplanen kommer att rymma fler uppläggningsplatser än tidigare och det kommer att bli markerade parkeringsplatser för bilar. Vi ser fram emot en snyggare och mer funktionsduglig hamnplan.

Ekonomin och investeringar

Ekonomin i föreningen ser bra ut och det är viktigt för kommande investeringar i nya bryggdelar, genomförande av muddringen, samt omdaningen av hamnen enligt plan. Den underhålls- och investeringsplan som är framtagen till år 2025 visar på planen för de olika objekten som hamnen består av, så som de olika bryggorna. Ekonomin förstärks löpande för att klara av de beslutade och bedömda kommande investeringarna.

Städdagen

Vi står också inom kort inför städdag och hamnens öppnande vilket i år blir söndagen 18 maj, kl 10:00 ~13:00. Det som är en extra stor del i vår, är att få den reparerade bryggdelen till brygga två, på plats. Till dess skall Dykab ha reparerat den.

Den skall förankras med de kättingar som lossats vid upptagning och bommarna skall sättas fast. Bryggansvariga ansvarar som vanligt för att landgångarna kommer till respektive brygga och att bryggorna förankras. Vi andra assisterar bryggansvariga samt städar området.

Bryggansvariga för 2014 är: Brygga 1 – Peter Eriksson

Brygga 2 – Urban Ruthström
Brygga 3 – Ulf Stråhle
Brygga 4 – Peder Lövgren
Brygga 5 – Per-Anders Eriksson/Gösta JonssonAgendan för hamnen är som tidigare år:

Hyra ut eller sälja sin plats

Om man vill sälja sin plats gör man det på den öppna marknaden, d v s man finner sin köpare på lämpligt sätt och gör upp köpet med denne. Anmälan om att man sålt sin plats skall göras till kassören som kommer att uppdatera medlemsregistret och skriva ut nytt andelsbevis. Har man inte meddelat försäljning är man medlem och ansvarig för platsen. Säkerställ således att meddelande gått fram.

Vill man hyra ut platsen då man kanske inte använder den en sommar, går det bra och man gör det till den man finner som lämplig. Ansvaret för platsen med bland annat kostnader och vakt har man dock alltid som medlem.

Vakt

Påminner även som vanligt om vakten i hamnen. De senaste åren har var mycket bra, med endast ett fåtal missade vakter.

Om man vill leja bort vakten är det viktigt att säkerställa att det är en trovärdig ersättare som tar vakten. Vi i styrelsen tillsammans med andra hamnar i Luleå har en lista på ”kvalitetssäkrade” personer som vi rekommenderar. Vakten till midsommar har vi som tidigare år hyrt in. Missad vakt debiteras enligt föreningsstämman med
SEK 1.500:-.

Vaktlista bifogas: BHF Vaktlista 140508

Webben

Vår webbplats hoppas jag att ni besökt. Om inte kolla in på www.bergnasetshamnforening.se.

Där står information som också nämns i detta dokument, om köp och sälj, kalender, samt mer. Fotografier finns också där. Styrelsen informerar löpande om saker som dyker upp under säsongen, så ta för vana att besöka sidan då och då.

Koden till bommen och till sopcontainern för sommaren 2014, är:  8479

Avslutningsvis önskar vi er en trevlig båtsommar och så syns vi till städdagen och i hamnen under sommaren.

Hälsningar, styrelsen genom

Matts Rehnström
Eder ordförande (matts.rehnstrom@gmail.com)

Det här inlägget postades i Aktuellt. Bokmärk permalänken.